Regulamin sklepu internetowego Skarby Regionów

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja oraz składanie zamówień
 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży
 4. Kupony zakupowe emitowane przez Sklep i Zarządcę Strony
 5. Przygotowanie Towarów do odbioru; odbiór Towarów przez Użytkownika
 6. Zasady i sposób dokonywania płatności; zwroty płatności
 7. Prawo odstąpienia od umowy przez Użytkownika
 8. Postępowanie reklamacyjne i zwroty
 9. Postanowienia końcowe

1.Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów i zawierania umów sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Strony pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem. Oferta sprzedaży publikowana na Stronie może różnić się od ofert dostępnych w sklepach
 • Wskazanym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Cena – wyrażona w złotych polskich wartość brutto, którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sklepowi za określony, zamówiony przez niego Towar.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca konto na Stronie, korzystająca ze Sklepu, nabywająca lub zamierzająca nabyć towary prezentowane za pośrednictwem Sklepu.

Konto Użytkownika/Konto – zapis danych przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony.

Koszyk – miejsce na Stronie, do którego przenoszone są wybrane przez Użytkownika Towary, w stosunku do których ma być przez niego złożone Zamówienie i umożliwiające śledzenie łącznej Ceny przeniesionych do niego Towarów.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Użytkownika zakupów za pośrednictwem Strony.

Rejestracja – proces tworzenia przez Użytkownika, za pośrednictwem specjalnie do tego przystosowanego formularza, własnego Konta na Stronie, polegające na podaniu/wygenerowaniu loginu i hasła przypisanych tylko jemu indywidulanie.

 Sklep (Zarządca Strony)

Skarby Regionów Dorota Tylak-Marciniak z siedzibą w Polichno 1c, 62-710 Polichno, NIP: 6681187875

Strona – strona internetowa prowadzona przez Zarządcę Strony pod adresem www.skarbyregionow.com, za pośrednictwem której oferowane są przez Sklep Towary i za pośrednictwem której zawierane są  umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

Towar/y – rzecz/y ruchoma/e, oferowana/e przez Sklep, za pośrednictwem strony internetowej www.skarbyregionow.com

Nabywca – użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę, nie wyłączając Konsumenta, przy czym ilekroć postanowienia Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konsumentów, postanowienia te używają pojęcia „Konsument”, a nie pojęcia „Nabywca”.

Konsument –nabywca, będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta.

Zamówienie – szczegółowe zestawienie Towarów, które Użytkownik chce kupić i które w tym celu umieścił w Koszyku, następnie przez niego potwierdzone poprzez wybranie opcji „Potwierdź zakup”.

 • Przed dokonaniem zakupu Towarów w ramach Strony, przed dokonaniem przez Użytkownika wyboru opcji „Zatwierdź koszyk” w Koszyku, konieczne jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu oraz zasad Polityki Prywatności.
 • Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 1.5. poniżej.
 • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wszystkich czynności w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 • Korzystanie ze Strony jest możliwe, jeśli Użytkownik ma dostęp do Internetu, adres e-mail, oraz po spełnieniu następujących wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego: zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli; kompatybilne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer,
 • Zarządca Strony zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia Użytkownikom dostępu do Strony w celu dokonania jej modernizacji, aktualizacji lub Zarządca Strony dokłada wszelkich starań ku temu, aby Strona działała poprawnie, natomiast zastrzega, że mogą pojawić się błędy funkcjonowania, które niezwłocznie po zauważeniu lub zgłoszeniu będą usuwane.

2.Rejestracja oraz składanie zamówień

 • W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Użytkownika Rejestracji oraz zalogowanie się do konta Użytkownika poprzez podanie loginu i hasła.
 • Sklep może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, poprzez przesłanie do Sklepu wymaganych dokumentów lub udzielenia uzupełniających informacji na ten temat, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 • Konsument dokonuje Rejestracji poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, a Użytkownik niebędący Konsumentem odpowiednio: nr NIP i adres siedziby oraz dokonanie wyboru loginu, który będzie przypisany wyłącznie do indywidualnego Użytkownika, a także hasła. Login i hasło stanowią informacje poufne i Użytkownik udostępnia je podmiotom trzecim na własne W przypadku zmiany danych indywidualizujących Użytkownika konieczne jest wprowadzenie przez niego zmian w Koncie poprzez wybór opcji „Mój profil” i skorygowanie zmienionych danych.
 • W trakcie procesu składania Zamówienia Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu oraz Politykę Prywatności, w tym również warunki promocji określone w 4 Regulaminu. W przypadku zmiany dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się ze zmianami i akceptacji nowej ich treści.
 • Usunięcie Konta przez Użytkownika jest możliwe poprzez wybór opcji „Usuń konto” w zakładce „Moje konto/Mój profil”.

3.Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży

 • Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem Strony poprzez wybór opcji „Zatwierdź koszyk” w Koszyku, co jest równoznaczne z koniecznością zapłaty Ceny i ewentualnych dodatkowych opłat związanych z Zamówieniem (w tym prowizją pobieraną w przypadku płatności on-line).
 • Sklep oraz Zarządca Strony zastrzegają sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub  wyprzedaży.
 • Użytkownik Sklepu otrzymuje wraz z Zamówieniem fakturę sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili prawidłowego złożenia Zamówienia przez Użytkownika, które następuje w chwili wyboru przez niego opcji „Zatwierdź koszyk”. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na wskazany podczas Rejestracji adres e- mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do Miejscem sprzedaży jest Sklep.
 • Anulowanie oraz modyfikacja Zamówienia przez Użytkownika jest możliwe do chwili rozpoczęcia jego realizacji. Modyfikacja Zamówienia może wpłynąć na czas jego realizacji oraz odbiór Towarów w innym terminie.
 • Użytkownik dokonuje odbioru Zamówienia w Sklepie wskazanym przez niego na etapie składania Zamówienia. Użytkownik może udzielić innej osobie upoważnienia do odbioru w swoim imieniu Zamówienia pod warunkiem, iż upoważnienie to zostanie przekazane osobie pełnoletniej.

4.Zasady i sposób dokonywania płatności, zwroty płatności

 • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny zamówionych Towarów oraz uiszczenia ewentualnych innych dodatkowych opłat, do których należą kaucja z tytułu kupna Towarów w opakowaniach zwrotnych, opłata za pakowanie Towarów Szczegółowe zestawienie Cen oraz innych płatności zostanie wyświetlone w Koszyku Użytkownika przed ostatecznym zaakceptowaniem przez niego Zamówienia, co też następuje wraz z wyborem opcji „Potwierdź zakup”.
 • Zapłata Ceny i innych opłat związanych z zamówieniem następuje:
 1. przy odbiorze w Sklepie — kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, American Express,
 2. on-line (po wyborze tego rodzaju płatności po potwierdzeniu zakupu z obowiązkiem zapłaty) – e-przelewem, płatnością BLIK, kartą kredytową albo płatniczą, które realizowane są przez serwis internetowy Przelewy24 prowadzony przez spółkę PayPro SA, Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

Przy płatności on-line mogą być pobierane prowizje przez operatora płatności.

5. Postanowienia końcowe

 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie : „Polityka prywatności”.
 • Strony umowy sprzedaży, Sklep i Użytkownik zobowiązują się do polubownego rozstrzygania powstałych pomiędzy nimi sporów.
 • Użytkownik posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem, Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej UOKIK: http://polubowne.uokik.gov.pl/strona-glowna,1,pl.html. Konsument, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • Regulamin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
 1. zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu lub Zarządcy Strony,
 2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim modyfikacje te maja wpływ na treść Regulaminu,
 3. zmian w funkcjonowaniu Sklepu.
 • Podmiotem odpowiedzialnym za treści umieszczone na Stronie jest Zarządca.
Oceń nas!
[W sumie: 0 Średnia: 0]